WK10-2017-11-08, 006_Shah

“Ja Muis, ik hou van jou en Kong.”

Foto’s en teksten: eigendom en copyright Cattery Cherished.