WK10-2017-11-08, 004_Shah

Shah, Muis en Kong

Foto’s en teksten: eigendom en copyright Cattery Cherished.