Shanna 2010-03-02, 02

Foto’s en teksten: eigendom en copyright Cattery Cherished.