Echo Ushi 2016-03-16, 04_Samsung S5

Echo, navelstreng, pootje, kopje.

Foto’s en teksten: eigendom en copyright Cattery Cherished.