WK07-2017-10-17, 011_Whiskers, Laleh, Mili en Tuth

Traptraining… de hele familie denkt mee te moeten helpen.

Foto’s en teksten: eigendom en copyright Cattery Cherished.