WK06-2017-10-13, 048_Shah

“Oh mama, doe je dat zo!”

Foto’s en teksten: eigendom en copyright Cattery Cherished.