WK01-2017-09-09, 164

Tiago, Whiskers en Leia.

Foto’s en teksten: eigendom en copyright Cattery Cherished.