WK01-2017-09-07, 089

Shah, Tiago en Whiskers.

Foto’s en teksten: eigendom en copyright Cattery Cherished.