WK09_2016-06-14_064_Teigen en Shanna

Teigen met tante Shanna.

Foto’s en teksten: eigendom en copyright Cattery Cherished.