WK09_2016-06-10_013_Qwin en Teigen

In het “wiet cafe”.

Foto’s en teksten: eigendom en copyright Cattery Cherished.