2016-07-18, 03_Elsha en Bowie

En weg is ze.

Foto’s en teksten: eigendom en copyright Cattery Cherished.