Nijmegen show 2015-09-27, 164_keuringsrappport Mili

Foto’s en teksten: eigendom en copyright Cattery Cherished.